Strona główna »
Aktualności Nasza Szkoła Nasze miasto Nasz patron Logowanie Kontakt

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2013-14

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Busku-Zdroju po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ogłasza, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno  dla uczniów Szkoły w roku szkolnym  2013/14 są:

  • 31.10.2013 r. (czwartek)
  •  01.04.2014 r. (wtorek)
  • 30.04.2014 r. (sroda)
  •  02.05.2014 r. (piątek)
  •  20.06.2014 r. (piątek)
  •  23.06.2014 r. (ponidziałek)

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego informujemy, że w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia opiekę uczniom, których rodzice nie mogą zorganizować opieki swojemu dziecku. Dla dzieci, których rodzice złożą wychowawcy klasy pisemną deklarację o potrzebie zapewnienia opieki ich dzieciom, szkoła jest zobowiazana zorganizowac zajęcia opiekuńcze.

PODSTAWA PRAWNA: art. 39, ust.1 Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz paragraf 3 Rozporzadzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniejącym rozporzadzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1243), w związku z Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

 


Copyright 2006 by www.sp3busko.pl All rights Reserved.